.

Home

Already have an account? Log in instead!

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest: SFB Polska Sp. z o. o., Rojów, ul. Rycerska 6, 63-500 Ostrzeszów, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000306863;

2) Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
a), b) i c) RODO w celu wykonania zawartej umowy – wystawienia faktury VAT i dokonania rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych i ich odpowiedniego rozliczenia, a także w celu realizacji usługi konta, rejestracji konta;

3) Administrator danych osobowych jest uprawniony do przekazywania Twoich danych osobowych innym podmiotom w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego, który spoczywa na Administratorze - rozliczenia faktur VAT. W związku z tym Twoje dane osobowe będą przekazywane firmie księgowej na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem, a taką firmą. Na podstawie zgody twoje dane będą przetwarzane w celu realizacji usługi newsletter.
Zgoda może zostać cofnięa w każdym momencie bez wpływu na dokonane na jej podstawie przetwarzanie danych.

4) Twoje dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców z państw trzecich, to jest państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5) Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej (gdy jest wystawiana faktura VAT będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych (okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku).

6)Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody. W celu skorzystania ze wskazanych uprawnień należy skontaktować się z nami: SFB Polska Sp. z o.o., Rojów, ul. Rycerska 6, 63-500 Ostrzeszów, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000306863

7) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO

8) W zakresie niezbędnym do wykonania umowy zawartej przez Ciebie z nami, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez nas działań na Twoje żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez nas ciążącego na nas obowiązku prawnego - przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych

9) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi nam wystawienie dokumentu księgowego w postaci faktury VAT. Twoje dane mogą być profilowane w sklepie internetowym w celu udzielenia rabatu lub skorzystania z promocji.