.

Contact us

LEAVE A MESSAGE

INFORMATION

Open from Monday to Friday, from 8.00-16.00

SFB Polska Sp. zoo
Rojów, ul. Rycerska 6
Wielkopolskie
63-500 Ostrzeszów
Polska

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest: SFB Polska Sp. z o. o., Rojów, ul. Rycerska 6, 63-500 Ostrzeszów, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000306863;

2) Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane poprzez formularz znajdujący się na naszej stronie internetowej;

3) Administrator danych osobowych jest uprawniony do przekazywania Twoich danych osobowych innym podmiotom w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego, który spoczywa na Administratorze.

4) Twoje dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców z państw trzecich, to jest państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5) Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej (gdy jest wystawiana faktura VAT będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych (okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku).

6) Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody. W celu skorzystania ze wskazanych uprawnień należy skontaktować się z nami: SFB Polska Sp. z o. o., Rojów, ul. Rycerska 6, 63-500 Ostrzeszów, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000306863

7) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO

8) W zakresie niezbędnym do wykonania umowy zawartej przez Ciebie z nami, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez nas działań na Twoje żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez nas ciążącego na nas obowiązku prawnego - przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych

9) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić nam udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie.